Sociaal

Voorst

Sociaal Voorst

Wij zijn een gemeente waar wij voor elkaar kunnen zorgen en waarbij gerekend kan worden op onafhankelijke ondersteuning.

VVD-Liberaal 2000 wil:

 • Onafhankelijke cliëntensteun aan iedereen die dat nodig heeft
 • Kwaliteit van zorg voor verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Oog voor levenskwaliteit en de wensen van bewoners
 • Aandacht voor de toenemende vergrijzing

Ouderen wonen steeds langer thuis en dat verdient maximale stimulering en ondersteuning.

VVD-Liberaal 2000 zegt:

 • Zorg en aandacht voor woningen én voorzieningen die dit mogelijk maken
 • Specifieke hulp moet kunnen worden ingehuurd wanneer ouderen, door ouderdom of ziekte, taken niet meer zelf kunnen uitvoeren
 • Stimuleer de ontwikkeling van kleinschalige woonprojecten waar zorg aanwezig is als men niet meer zelfstandig kan wonen
 • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen ondersteuning wanneer dat nodig is

Iedereen is welkom om prettig te leven in de gemeente Voorst.

VVD-Liberaal 2000 stelt:

 • Inburgering van statushouders zorgt ervoor dat zij goed en zo snel mogelijk hun weg vinden in onze samenleving
 • Taalbeheersing en het vinden van werk voorkomen hoge druk op sociale voorzieningen

Het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud is de beste sociale voorziening.

VVD-Liberaal 2000 denkt:

 • Dat meer uitwisseling van kennis tussen leerlingen en ondernemers zal leiden tot betere toetreding tot de arbeidsmarkt
 • Dat de gemeente mensen optimaal moet ondersteunen die buiten hun schuld om hun baan verliezen
 • Dat uitkeringen in beginsel tijdelijk zijn en maatschappelijke participatie middels vrijwilligerswerk een goede tegenprestatie is
 • Dat langdurige ondersteuning alleen voor mensen is die echt niet kunnen werken

Ieder kind in de gemeente Voorst verdient een kans op een mooie toekomst.

VVD-Liberaal 2000 vindt:

 • Dat ontwikkelingsachterstanden, door bijvoorbeeld armoede of onveilige thuissituatie, geen belemmering mogen zijn om talenten te ontwikkelen
 • Dat laagdrempelige voorzieningen ingezet moeten worden voor kinderen met problemen
 • Dat er bij probleemsituaties een lichte begeleiding ingezet wordt waar mogelijk, maar intensieve ondersteuning wanneer nodig
 • Dat meer preventieve middelen ingezet moeten worden om kwetsbare gezinnen en kinderen tijdig te traceren en te ondersteunen
 • Dat Nederlandse tradities, waarden en vrijheden in het onderwijs verankerd dienen te worden en door alle docenten worden onderschreven
 • Dat aandacht voor seksualiteit een vanzelfsprekendheid dient te zijn in het onderwijs
 • Dat docenten deze belangrijke waarden bespreekbaar weten te maken
 • Dat iedereen respectvol met elkaar dient om te gaan

Onze sociale speerpunten:

 • Passende voorzieningen voor thuiswonende ouderen
 • Vroegtijdige signalering en begeleiding van probleemjongeren
 • Statushouders begeleiden richting werk zodat ze op korte termijn volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
 • De bibliotheek is van grote toegevoegde waarde in onze gemeente en moet toegankelijk zijn en blijven.