Duurzaam

Voorst

Duurzaam Voorst

Een groene en energieneutrale gemeente draagt bij aan een prettig leefklimaat.

VVD-Liberaal 2000 wil:

 • De overmatige CO terugdringen door (meer) te vergroenen
 • Kleinschalige initiatieven vanuit de dorpen en kernen ondersteunen
 • Goede landbouwgrond is schaars en zonnepanelen op alle geschikte daken is een logische eerste stap in de energie transitie.

Wij zijn goed op weg om de gestelde klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, maar draagvlak en behoud van prettige leefomgeving gaan voor snelheid besluitvorming

VVD-Liberaal 2000 zegt:

 • Zet niet alleen in op zonnepanelen en grote windenergie, bekijk ook andere alternatieven zoals: biovergisting en kleinschalige windenergie op eigen terrein
 • Zorg dat lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt kan worden, bijvoorbeeld door het creëren van lokale opslag en zogenoemde mini-grids

Wij zijn voor energiebesparende maatregelen, waarbij we specifieke aandacht hebben voor landschappelijke inpassing.

VVD-Liberaal 2000 stelt:

 • Maak een dorpsvisie voor elk dorp of kern, zoals reeds gedaan is door de coöperatie Nijbroek
 • Geen grote windmolens
 • Agrarische bedrijven hebben veel ruimte beschikbaar om zon op dak toe te passen en deze kansen moeten benut worden

Energieneutraliteit is een verdienmodel waar ook grote partijen een rol willen spelen.

VVD-Liberaal 2000 meent:

 • Dat geld voor verduurzaming nuttig en gericht gebruikt dient te worden met waar mogelijk stimulering van werkgelegenheid
 • Dat de gemeente Voorst regie moet behouden op wat er op eigen grondgebied gerealiseerd wordt

Onze duurzame speerpunten:

 • Initiatieven voor zon op dak en kleinschalige zonnevelden mogelijk maken, mits landschappelijk goed inpasbaar
 • Wij streven naar een groene en energieneutrale gemeente, waarin ieder dorp zijn eigen plan vormgeeft
 • De gemeente trekt samen met inwoners en ondernemers op om kansen op gebied van duurzaamheid te ontwikkelen en benutten
 • Geen grote windmolens