X

Verkiezingsprogramma
2018 – 2021

 

Hieronder treft u aan het verkiezingsprogramma 2018-2021.

Momenteel werken wij aan ons nieuwe programma waarbij wij ook graag naar u luisteren. Wilt u meepraten dan bent u van harte welkom. Stuur ons dan even een E-mail.

  • Lokaal Liberaal!
  • 1. Bouwend Voorst
  • 2. Mooi Voorst
  • 3. Bedrijvig Voorst
  • 4. Gezond Voorst
  • 5. Sociaal Voorst
  • 6. Veilig Voorst
  • 7. Dienstverlenend Voorst
Beste inwoners van de gemeente Voorst,

Met trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018 – 2021:
 

“Lokaal Liberaal”


Liberaal 2000 en VVD werken sinds 2015 als één fractie eendrachtig en succesvol samen in de gemeenteraad van Voorst.

Met deze ideale combinatie van lokale binding en nationale kracht staan wij altijd klaar voor U: de Voorster inwoner.

Waarom “Lokaal Liberaal”? Lees vooral verder!

Hartelijke groet,
Ans van Amerongen
Lijsttrekker VVD-Liberaal 2000 Gemeenteraad Verkiezingen maart 2018

1.Bouwend Voorst


Wij zijn voorstander van afspraken met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers om te zorgen voor betaalbare koop- en huurwoningen.

Onder regie van de gemeente zal er via marktwerking aandacht zijn voor seniorenwoningen, jongerenhuisvesting, woningen voor alleenstaanden en starters als ook voor mantelzorgwoningen. Onze aandacht gaat uit naar de bouw van betaalbare en levensloopbestendige woningen in alle kernen van onze gemeente.

De aantallen woningen die gemeente Voorst van de provincie mag bouwen zijn te laag en moeten naar boven worden bijgesteld. VVD-Liberaal 2000 gaat zich inzetten voor bouwen en ontwikkelen naar behoefte.

De mogelijkheid om woningen in het buitengebied te splitsen geeft meer inwoners de kans te genieten van het unieke Voorster buitengebied. Dit draagt bij tot het behoud van het karakter van de gemeente.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:


• Bouwen naar behoefte voor alle leeftijden met een evenwichtige verhouding tussen koop en huur met spreiding naar behoefte over alle kernen van Voorst.
• Beperken regelgeving en bouwvoorschriften zonder welstand.
• De gemeente doet zaken met alle marktpartijen.
• Optimale doorstroming.

2.Mooi Voorst.


De gemeente Voorst is een prachtige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. De van oudsher vooral agrarische bedrijvigheid in onze gemeente heeft een zeer gevarieerd landschap tot stand gebracht. Dit wordt zeer gewaardeerd door bewoners, toeristen en recreanten.

Wij streven naar een groene gemeente met een prettig leefklimaat. Geld voor verduurzaming dient nuttig en gericht gebruikt te worden met, waar mogelijk, stimulering van werkgelegenheid.

Wij zijn voor energiebesparende maatregelen. Daarbij vindt VVD-Liberaal 2000 dat er specifieke aandacht dient te zijn voor inpassing in het Voorster landschap. Grote windmolens mogen onze gemeente niet ontsieren.

Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de leefbaarheid en de bedrijvigheid in onze gemeente.

Veel van de Voorster inwoners zijn actief met kunst en cultuur. Ook dit levert een belangrijke bijdrage aan het plezierige woonklimaat in Voorst.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:


• Geen bezuinigingen en afwaardering van wegen in het buitengebied. Minder onderhoud resulteert niet alleen in onveilige wegen maar uiteindelijk ook in onherstelbare schade en kapitaalvernietiging.
• Goede fietsroutes zijn essentieel voor de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en onze toeristische sector. Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor veilige wegen met goede bereikbare kernen, scholen en woonwijken.
• Vervuilers van onze gemeente en openbare ruimte worden aangepakt via een actief handhavingsbeleid. De kosten worden verhaald bij de vervuiler.
• Wij streven naar een groene en energie neutrale gemeente met een prettig leefklimaat. Duurzame ontwikkelingen bieden kansen voor zowel burgers als ondernemers. De gemeente zorgt voor voorlichting en het stimuleren en faciliteren van duurzame initiatieven.
• Er is ruimte voor nieuwe (technologische) initiatieven zoals zonnevelden als deze goed ingepast worden in ons mooie Voorster landschap. Grote windmolens zijn niet wenselijk in onze gemeente.

3.Bedrijvig Voorst


De gemeente Voorst is van oudsher een agrarische gemeente. De agrarische sector is nog steeds van groot belang voor onze lokale economie. Enerzijds zien we hier schaalvergroting en anderzijds ontstaan bij de kleinschaliger bedrijven steeds vaker nevenactiviteiten op het gebied van bijvoorbeeld recreatie / toerisme.

VVD-Liberaal 2000 wil kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in ons buitengebied verder faciliteren door in de bestemmingsplannen meer ruimte te bieden aan ondernemers. Functieverandering van agrarisch naar wonen in het buitengebied mag echter geen belemmering vormen voor de bestaande agrarische bedrijven.

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente Voorst. Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat met voldoende ruimte voor ondernemers. Bedrijvigheid is belangrijk voor de leefbaarheid in alle kernen.

Vliegveld Teuge biedt Gemeente Voorst veel inzake werkgelegenheid en toerisme. De toekomst van het vliegveld is echter sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van vliegruimte en de impact hierop van het nog te openen Lelystad Airport. Daarom is VVD-Liberaal 2000 een sterk voorstander van het eerst herindelen van de vliegruimte boven Nederland alvorens Lelystad Airport opent.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:


• Overbodige lokale vergunningen en verordeningen worden geschrapt.
• Geen administratieve rompslomp voor burgers en ondernemers.
• Minimalisering van kosten.
• Minder regelgeving zorgt voor minder en onnodig handhaven en lagere kosten. Ons ideaal is een kleine klantvriendelijke gemeente. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen, dat weten zij zelf het beste.
• Handhaven van gratis openbaar parkeren.
• Gezonde toekomst voor Vliegveld Teuge.

4.Gezond Voorst“Een gezonde geest in een gezond lichaam”; VVD-Liberaal 2000 is van mening dat burgers gestimuleerd moeten worden om te bewegen. Jong, oud, individueel of in groepsverband.

Een belangrijke functie hierbij hebben de meer dan honderd verenigingen in Voorst. Dit ondersteunen wij graag waarbij via heldere criteria op een verantwoorde wijze subsidies kunnen worden toegekend.

Belangrijk is dat mensen met een beperking een kans krijgen om te participeren bij sportverenigingen.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:


• Inzetten op bewegen: jong, oud, individueel of groepsverband.
• De gemeente faciliteert informatie over een gezonde leefstijl met aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen en balans tussen werk en privé.
• Bij jongeren specifiek aandacht voor de risico’s van alcohol, tabak en stimulerende middelen.
• We zijn voor het behoud van de huidige leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak.

5.Sociaal VoorstAlgemeen.
De gemeente biedt onafhankelijke ondersteuning. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of wonen.

Voorst biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft.

Wij willen dat kwaliteit van zorg voor verpleeg- en verzorgingshuizen de norm wordt met oog voor levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven.

Ouderen wonen steeds langer thuis. Hierbij horen goede voorzieningen en woningen die dit mogelijk maken. Als het als gevolg van ouderdom of ziekte voor een Voorster burger moeilijk wordt om huishoudelijke taken zelf uit te voeren dan moet het in Voorst mogelijk zijn om specifieke hulp zelf in te huren.

Voorst is trots op mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten als mantelzorger. Zij zijn van onschatbare waarde en verdienen ondersteuning waar en wanneer dat nodig is.

Immigratie en integratie.
Inburgering van statushouders moet ervoor zorgen dat zij zo goed en snel mogelijk hun weg vinden in onze samenleving / gemeente, de taal leren en aan de slag kunnen. Dat voorkomt een hoge druk op onze sociale voorzieningen. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat grote groepen nieuwkomers niet kunnen meekomen in onze maatschappij en bijvoorbeeld in een uitkeringssituatie geraken.

Aan nieuwkomers stellen wij daarom strenge eisen. En als zij zich niet aan die eisen houden worden daar consequenties aan verbonden. Nieuwkomers die verwijtbaar niet voldoen aan hun inburgeringsplicht laten zien dat zij geen deel uit willen maken van onze samenleving. Wij vinden het logisch dat dit gevolgen heeft, zoals het verliezen van de verblijfsvergunning, geen sterkere verblijfsstatus kunnen krijgen, geen Nederlander kunnen worden of geen uitkering meer krijgen.

Wij zijn van mening dat er meer maatwerk moet worden geleverd en dat het bedrijfsleven meer betrokken moet worden.

Onderwijs.
Elk Voorster kind verdient een kans op een mooie toekomst. Voor- en vroegschoolse educatie willen wij daarom zo inrichten dat jonge kinderen spelenderwijs goed voorbereid worden.

Ontwikkelingsachterstanden die mogelijk ontstaan doordat kinderen bijvoorbeeld (structureel) in armoede of een onveilige thuissituatie opgroeien mogen geen belemmering zijn om hun talenten te ontwikkelen. Door de invoering van passend onderwijs kan de gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen.

Nederlandse tradities, waarden en vrijheden dienen in het onderwijs te worden verankerd. Wij mogen verwachten dat alle docenten de Nederlandse waarden en vrijheden onderschrijven. Iedere docent hoort te weten hoe deze waarden bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Leerlingen raken op die manier beter bekend met de Nederlandse grondrechten, waarden en tradities en leren hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

Aandacht voor seksualiteit verdient ook een plek in het onderwijs. Wij willen dat er wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan, welke grenzen er zijn en hoe gevoelens bespreekbaar worden gemaakt. Op elke school moeten homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig worden gerespecteerd door leerlingen, docenten en de schoolleiding.

Wij willen af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke en opvoedingsproblemen een onnodige medische component krijgen. Door tijdig te signaleren en in te grijpen, door school en maatschappelijk netwerk (Centrum voor Jeugd en Gezin), verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van een kind en een gezin maar bespaart de samenleving ook geld.

Toetreding tot de arbeidsmarkt.
Leerlingen worden beter toegerust op de toetreding tot de arbeidsmarkt als scholen en ondernemers meer kennis uitwisselen. Het aantal stageplaatsen moet worden afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. Het VMBO en middelbaar beroepsonderwijs hebben een belangrijke rol in deze afstemming. De ontwikkeling van ambachtelijk vakonderwijs verdient extra aandacht.

Iedereen die kan werken moet ook werken. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Daarnaast ondersteunt de gemeente mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen optimaal. Uitkeringen zijn in beginsel tijdelijk. Wij zijn sterk voorstander van maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk voor mensen die een uitkering genieten. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:


• Zorg voor de kwetsbaren in onze gemeente.
• Het hoge voorzieningsniveau in Voorst handhaven.
• Goede voorzieningen voor thuiswonende ouderen.
• Goede begeleiding van probleemjongeren.
• Maatwerk voor statushouders en hun gezinnen.
• Goed basis- en vervolgonderwijs met aandacht voor voorlichting en maatschappelijk respect.
• Verbinding tussen scholen en bedrijfsleven.

6.Veilig Voorst


Verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema binnen zowel de kernen als in het buitengebied. Wij vinden het van belang dat er gericht nieuw beleid komt op basis van zorgvuldige evaluatie. Burgers, dorpscontactpersonen en plaatselijke dorps-belangen kunnen een belangrijke bijdrage leveren waarbij de gemeente een regierol heeft.

Randweg Twello.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om nader onderzoek te doen naar de aanleg van de westelijke randweg Twello. Wij hebben het voorstel om onderzoek te doen gesteund. Bij gebleken nut, noodzaak en urgentie zijn onze 4 voorwaarden voor steun aan een eventueel definitief plan spijkerhard:
1. Maximale financiële bijdrage van de gemeente Voorst € 6,5 miljoen;
2. De verkeersdrukte op de Iordensweg en de Domineestraat moet aanzienlijk verminderen;
3. Er moet een goede oplossing komen voor de Molendwarsstraat;
4. De randweg moet landschappelijk worden ingepast in de omgeving.

Veiligheid.
In verband met de leefbaarheid binnen onze gemeente stellen wij hoge eisen aan de openbare orde en veiligheid. Door de komst van de Nationale Politie en de vorming van nieuwe Veiligheidsregio’s is er veel veranderd. De lokale invloed is kleiner geworden.

Bij (criminele) overlast in openbare ruimten, openbaar vervoer en tegen hulpverleners moet er direct worden opgetreden.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:• Hard optreden tegen mensen die hulpverleners bedreigen of aanvallen.
• Schade wordt verhaald op veroorzakers.
• Gemeente stimuleert samenwerking tussen onderwijs, welzijn, zorg en sport om probleemgedrag te voorkomen.
• Wij zijn sterk voorstander van zichtbare aanwezigheid van politie en initiatieven op het gebied van buurtpreventie.
• Behoud brandweerkazernes en een goede waardering en begeleiding van de brandweervrijwilligers.

7.Dienstverlenend Voorst

Investeringen in het gemeentehuis.
VVD-Liberaal 2000 is tegenstander van investeringen in het gemeentehuis à € 16,5 miljoen. Het huidige gemeentehuis moet voldoen aan de wettelijke eisen en dat is voor ons maximaal. De komende generatie mag niet opdraaien voor onverantwoorde investeringen in een gemeentehuis.

Kleine en krachtige overheid.

VVD-Liberaal 2000 wil een kleine, krachtige en klantvriendelijke gemeentelijke overheid. Een overheid die zich beperkt tot haar kerntaken, zich houdt aan afspraken en oor heeft voor burgers.

De afgelopen jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente overgedragen. Dit proces zal gecontinueerd worden. De gemeente staat dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is.

Als de gemeente een taak overgedragen krijgt, wil VVD-Liberaal 2000 dat deze goed wordt uitgevoerd met de middelen die de gemeente daarvoor van het rijk krijgt. Het kan soms zelfs goedkoper omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren.

Wij zijn voor minder regels (deregulering).

Gemeentelijke belastingen.
VVD-Liberaal 2000 is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Wij willen zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties.

Wij zijn ons ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. Belastinggeld is afkomstig van onze inwoners en ondernemers. Dit geven wij zinvol uit en niet voordat getoetst is of het met bestaande middelen kan en welke (wellicht voordeliger) opties er zijn.

VVD-Liberaal 2000 is van mening dat bij het programmaonderdeel Dienstverlenend Voorst de verordeningen en beleidsnota's de pan uit dreigen te rijzen. Het is nodig om overbodige en niet te handhaven regelgeving te schrappen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.
 

VVD-Liberaal 2000 speerpunten:• Kleine, krachtige en klantvriendelijke gemeente.
• Minder regels.
• Verlaging van belastingen.

  

  

VVD Liberaal 2000 - Voorst:

Emiel de Weerd
Ans van Amerongen
Gerrit Schimmel
Toon Rutgers
Ans Tiemens
Gerard D’Hert
Rick Teunis
Gerry ten Brummelaar

Deel onze website: